رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده یکشنبه، 6 اسفند 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقزدر نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به شرکتهای که در این زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشرآگهی 6/12/96 لغایت 12/12/96

محل تحویل اسناد مزایده: شرکتهای داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان- شهرستان سقز- خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرسhttp://iets.mporg.ir مراجعه نمایند

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات لغایت تاریخ 22/12/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: از طریق پست سفارشی- استان کردستان-شهرستان سقز- بلوار حافظ –مرکز بهداشت شهرستان سقز- طبقه دوم واحد حراست -کدپستی 6681744593

*********************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین 100000000 ریال (یکصدمیلیون ریال) را بحساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبربا حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون و یا سپرده شرکت در مزایده:

مورخ 27/12/1396 روز یکشبنه ساعت 8 واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد. ضمناً شرکتهای متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36223710-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایند.

*********************************

 

« روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان »

 
پورتال اخبار