رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده سه‌شنبه، 8 اسفند 1396

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج در نظر دارد محل ارائه خدمات بوفه مواد غذایی مستقر در مرکز مذکور را از طریق مزایده به مدت یکسال به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

*********************************************

زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ نشر آگهی6/12/1396 لغایت 16/12/1396

محل  و نحوه دریافت اسناد مزایده: متقضایان داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده از طرق ذیل اقدام نمایند:

1-پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات به آدرس http//iets.mporg.ir  2-وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان به آدرس http//muk.ac.ir 3-بصورت حضوری به استان کردستان-شهرستان سنندج- خیابان پاسداران- بلوار برهان الدین حمدی- واحد تدارکات مرکز پزشکی ، اموزشی و درمانی کوثر مراجعه نمایند.

*********************************************

مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 20/12/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: صرفاً از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس استان کردستان- شهرستان سنندج- خیابان پاسداران- بلوار برهان الدین حمدی- مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر- کدپستی: 6617983476- واحد حراست مرکز مراجعه نمایند.

*********************************************

 

نوع و مبلغ تضمین ویا سپرده شرکت درمزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بمبلغ 60000000(شصت میلیون ریال) بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر بنام مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

********************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک وپیشنهادات: کمیسیون معاملات در مورخ 23/12/96 روز چهارشنبه ساعت13 در دفتر ریاست محترم مرکز تشکیل می گردد. ضمناً شرکتهای شرکت کننده می توانند درصورت نیاز و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 10-33611301-087

با واحد تدارکات(آقای روحانی) تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات به آدرس http//iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http//muk.ac.irمراجعه فرمایند.

 

*********************************************

 

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار