رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء واگذاری امور تلفنخانه بیمارستان امام حسین(ع)بیجار چهارشنبه، 9 اسفند 1396

شبکه بهداشت و درمان بیجار در نظر دارد امور مربوط به تلفنخانه بیمارستان امام حسین(ع) را از طریق استعلام بهاء به شرکتهای صلاحیت دار مرتبط با موضوع واگذار نماید.

*********************************************

مدت زمان تحوبل اسناد استعلام بها به شرکت های داوطلب: از تاریخ نشر آگهی5/12/1396 لغایت 12/12/1396

محل تحویل اسناد به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان-شهرستان بیجار-خیابان طالقانی-مدیریت شبکه بهداشت ودرمان بیجار واحد چاپ  و تکثیر شبکه

*********************************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکتهای الف ، ب و ج): لغایت  روز پنج شنبه مورخه 17/12/1396

آدرس ارسال مدارک شرکت در استعلام بهاء : استان کردستان-شهرستان بیجار-خیابان طالقانی-مدیریت شبکه بهداشت ودرمان بیجار –واحد حراست شبکه بهداشت و درمان بیجار –کدپستی: 44156-66516

*********************************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام بها: شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین شرکت در استعلام بهاء را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام بهاء بنام شبکه بهداشت و درمان بیجار واریز و ارائه نمایند.

********************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها : مورخه 21/12/96 ساعت 10 روز دوشنبه

واقع دردفترمدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بیجار وحضور نمایندگان در جلسه اختیاری می باشد.

ضمناً شرکت کنندگان در این استعلام بهاء می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http//muk.ac.irمراجعه و یا با شماره 0873823200 واحد قراردادها تماس حاصل نموده و یا بصورت حضوری مراجعه فرمایند.

 

*********************************************

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار