رهبری

رئیس دانشگاه

  
                                                                                                
  دکتر سیامک واحدی
      فوق تخصص قلب و عروق
      استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
      رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان  
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 سوابق تحصیلی رئیس دانشگاه
      پزشکی عمومی  ورودی  سال 1363 دانشگاه تهران
      تخصص داخلی    ورودی سال 1381 دانشگاه قزوین  
      فوق تخصص قلب و عروق   ورودی  سال 1390 دانشگاه تهران