شرح وظایف

 

·         تدوین نظام نامه آمار سلامت دانشگاه و نظارت بر اجرای آن

·         همکاری در تهیه و تنظیم آمار های مورد نیاز واحدهای داخل و خارج از سازمان و افراد ذینفع

·         پردازش و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های مربوطه و انعکاس نتایج

·         تهیه و تنظیم سالنامه آماری

·         برگزاری جلسات تصمیم گیری آماری با رابطین آمار

·         تهیه شاخص های آماری هر یک از معاونت های دانشگاه با همکاری معاونت های مربوطه و واحدهای زیر مجموعه و مستند کردن شاخص های مذکور

·         تهیه شاخص های مدیریتی جهت استفاده مدیران، معاونین و رییس دانشگاه 

·         بررسی و تایید اقلام آمار و اطلاعاتی پیشنهاد شده توسط مدیران اجرایی معاونت ها

·         تهیه شناسنامه جهت آمارهای مورد نیاز دانشگاه

·         تهیه جداول مناسب و استاندارد جهت ورود اطلاعات معاونت های موجود در دانشگاه

·         تهیه برنامه عملیاتی و برآورد هزینه سالیانه اداره آمار و ارائه گزارش عملکرد به رییس دانشگاه

·         ارائه مشاوره آماری به سایر واحد های زیرمجموعه دانشگاه و پرسنل شاغل در دانشگاه جهت تکمیل طرح های پژوهشی 

·         آموزش و تقویت دانش آماری رابطین آمار دانشگاه

·         تهیه اطلاعات وب سایت اداره آمار