شرح وظایف

 

·         همکاری در تهیه و تنظیم اطلاعات و آمار مورد نیاز وزارتخانه، واحدهای داخل و خارج از سازمان و پاسخگویی به مکاتبات آماری آنها

·         انتشار و ارائه مناسب و کاربردی آمار جهت استفاده مدیران ارشد سازمان در قالب سالنامه آماری دانشگاه

·         تهیه و استاندارد نمودن کتابچه شاخص های آماری کلان و پیامدی دانشگاه شامل اقلام آماری، فرمول محاسبه شاخص، دوره زمانی جمع آوری شاخص و .... و به روز رسانی سالانه آن

·         جمع آوری اطلاعات مربوط به شاخص های آماری کلان و پیامدی دانشگاه و تهیه روند آن ها

·         بررسی صحت و دقت گزارش های آماری دریافتی از سطوح دیگر و ارسال بازخورد به منبع گزارش تا تایید نهایی گزارش

·         تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی رابطین آمار دانشگاه

·         تنظیم و برگزاری جلسه با رابطین آمار

·         تعین نیازها و اولویت های آموزشی رابطین آمار دانشگاه به منظور تقویت دانش آماری آنها

·         پیگیری ایجاد سامانه آماری دانشگاه به منظور فراهم نمودن آرشیو آماری منظم با قابلیت دسترسی راحت و انتقال الکترونیکی اطلاعات