شرح وظایف

 

·         پیگیری و نظارت برتدوین برنامه عملیاتی اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی کردستان

·         پیگیری و نظارت برارتقاءکمی و کیفی نظام آماری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

·         پیگیری و نظارت برایجاد هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در تهیه و ارائه گزارش های آماری

·         پیگیری و نظارت برآموزش و توانمند سازی کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی کردستان در حوزه آمار و نظام اطلاعات سلامت

·         پیگیری و نظارت برتوسعه اطلاع رسانی در خصوص شاخص ها ی عملکردی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از طریق تدوین سالنامه آمار