آمار

لیست کارشناسان اداره آمار

 
 
 

 پرسنل شاغل در  واحد فناوری اطلاعات
 
 نام:
الناز
 نام خانوادگی: روایی اقدم
 سمت:  کارشناس آمار
 تحصیلات: کارشناسی آمار
 شماره تماس:  3234259
 شماره داخلی:  269
 پست الکترونیکی:    
   
 
 

 پرسنل شاغل در  واحد فناوری اطلاعات
 
 نام:
رویا
 نام خانوادگی: ماجدی
 سمت:  کارشناس آمار
 تحصیلات: کارشناسی آمار
 شماره تماس:  3234259
 شماره داخلی:  269
 پست الکترونیکی:    
 
 
 
 

 پرسنل شاغل در  واحد فناوری اطلاعات
 
 نام:
وحیده
 نام خانوادگی: خلیلی
 سمت:  کاردان آمار
 تحصیلات: کاردانی آمار
 شماره تماس:  3234259
 شماره داخلی:  269
 پست الکترونیکی: