رهبری

شورای پژوهشی مرکز

اعضای شورای پژوهشی مرکز

دکتر عبدالرحیم افخم زاده
متخصص پزشکی اجتماعی، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
ایمیل: Afkhama@gmail.com

 

 دکتر قباد مرادی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی

ایمیل: Moradi_gh@yahoo.com

 

دکتر فرزام بیدارپور

پزشک عمومی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ایمیل: Fbidarpoor2003@yahoo.com

 

 دکتر فریبا فرهادی فر
متخصص زنان و زایمان، استاد گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی

ایمیل: Sima_homa@yahoo.com

 

دکتر افشین بهمنی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت، استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت

ایمیل: a_bahmani59@yahoo.com

 

دکتر ید الله زارع زاده

دکترای تخصصی آموزش پزشکی، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

ایمیل: Zaremspt@yahoo.com

 

دکتر فایق یوسفی

دکترای تخصصی روانشناسی، دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی

ایمیل: Fyousefi_kms@yahoo.com

 

دکتر کریم ناصری

متخصص بیهوشی، دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

ایمیل: bihoshi@gmail.com

 

دکتر دائم روشنی

 دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی

ایمیل: Daemroshani@gmail.com

 

دکتر ابراهیم قادری

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی

ایمیل: Ebrahimghaderi@yahoo.com   

 

دکتر بهرام کندائی

پزشک عمومی، معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ایمیل: Kandaeib@gmail.com

 

 

   دکترمهدی ذکایی

پزشک عمومی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ایمیل: Mehdizokaii@gmail.com

 

 

 دکتر نرگس شمس علیزاده
دکترای تخصصی روانپزشکی، دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی

ایمیلnshamsalizadeh@yahoo.com

 

دکتر عبیدالله فرجی

دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت،استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

ایمیل: Faraji.obeid@gmail.com


دکتر بختیار پیروزی

دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت، استادیار، دانشکده پزشکی

معاون مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

ایمیل: Bpiroozi@gmail.com

 

دکتر خالد رحمانی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، استادیار گروه  پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

ایمیل: Khaledrahmani111@yahoo.com

 

دکتر بیژن نوری

دکترای تخصصی آمار زیستی،استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی

ایمیل: Bijannouri@gmail.com

 

دکتر امجد محمدی بلبان آباد

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی، استادیار، مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پزشکی

ایمیل: amohammdi1364@gmail.com

 

 دکتر آرزو فلاحی
دکترای تخصصی آموزش بهداشت، استادیار گروه  بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت

ایمیل: arezofalahi91@gmail.com

 
دکتر رضا قانعی قشلاق
دکترای تخصصی آموزش پرستاری،استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی

ایمیل: rezaghanei30@ yahoo.com

 

 آرین آزادنیا
کارشناس ارشد اپیدمیولوژی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشکده پزشکی
Azadnia.a1989@gmail.com