رهبری
برگزاری کارگاه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برای دانشجویان پزشکی

برگزاری کارگاه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برای دانشجویان پزشکی

صدوبیست ویکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت-19 دی 1397

صدوبیست ویکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت-19 دی 1397

کسب رتبه اول توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی دانشگاه

کسب رتبه اول توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی دانشگاه

انتخاب جناب آقای دکتر ابراهیم قادری از اعضای شورای پژوهشی مرکز بعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

انتخاب جناب آقای دکتر ابراهیم قادری از اعضای شورای پژوهشی مرکز بعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

برگزاری کارگاه روش تحقیق برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد توسط اعضای هیئت علمی مرکز

برگزاری کارگاه روش تحقیق برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد توسط اعضای هیئت علمی مرکز

ارائه گزارش پایانی مطالعه رفتارها و مکان های پر خطر برای مردان آسیب پذیر در ایران

ارائه گزارش پایانی مطالعه رفتارها و مکان های پر خطر برای مردان آسیب پذیر در ایران

صدوششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

صدوششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

جلسه روساء و معاونین مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کشور

جلسه روساء و معاونین مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کشور

گزارش فاز اول و دوم طرح مشترک با UNDP تحت عنوان مکان یابی گروهای پر خطر

گزارش فاز اول و دوم طرح مشترک با UNDP تحت عنوان مکان یابی گروهای پر خطر

کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

اولویت های پژوهشی

ردیف

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1

ایجاد نظام پایش و ارزشیابی SDH در نظام سلامت استان و کشور

2

ارائه مدل نظام پایش و ارزشیابی SDH در نظام سلامت استان و کشور

3

طراحی مدل های توانمندسازی ذینفعان سلامت

4

تهیه مستندات و شواهد در زمینه نابرابری در وضعیت سلامت و پیامدهای سلامتی

5

بررسی نابرابری و بی عدالتی در بیماری های جسمی در استان و کشور

6

بررسی نابرابری و بی عدالتی در بیماری های روانی در استان و کشور

7

بررسی نابرابری و بی عدالتی در بیماری های غیرواگیر در استان و کشور

8

بررسی نابرابری و بی عدالتی در عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در استان و کشور

9

بررسی نابرابری و بی عدالتی در بیماری های واگیر در استان و کشور

10

بررسی نقش بیماری های واگیر و نظام های مراقبت  بر سلامت

11

بررسی وضعیت سلامت و بیماری در گروه های اجتماعی

12

بررسی نقش وضعیت اقتصادی- اجتماعی و درآمد بر سلامت و پیامدهای سلامتی

13

بررسی نقش فقر بر سلامت و پیامدهای سلامتی

14

بررسی نقش آموزش، وضعیت تحصیلی و دسترسی به تحصیل بر سلامت و پیامدهای سلامتی

15

بررسی نقش شغل و  شرایط محیط کاری بر سلامت و پیامدهای سلامتی

16

بررسی نقش امنیت شغلی و استرس و اضطراب شغلی بر سلامت و پیامدهای سلامتی

17

بررسی نقش بیکاری بر سلامت و پیامدهای سلامتی

18

بررسی نقش عوامل روانی  از جمله استرس و اضطراب بر سلامت و پیامدهای سلامتی

19

بررسی نقش اعتیاد بر سلامت و پیامدهای سلامتی

20

بررسی نقش شرایط دوران کودکی و تکامل دوران کودکی بر سلامت و پیامدهای سلامتی

21

بررسی نقش معلولیت اجتماعی و جسمی و روانی بر سلامت و پیامدهای سلامتی

22

بررسی نقش شبکه  های اجتماعی بر سلامت و پیامدهای سلامتی

23

بررسی نقش وضعیت حمل و نقل و ترافیک بر سلامت و پیامدهای سلامتی

24

بررسی وضعیت تصادفات، حوادث و سوانح در استان و کشور

25

بررسی نقش بلایای طبیعی ( سیل، زلزله و .... ) و بحران ها بر سلامت و پیامدهای سلامتی

26

بررسی نقش خشونت، خشونت علیه کودکان و خشونت علیه زنان بر سلامت جامعه

27

بررسی نقش آلودگی هوا و سایر آلودگی های زیست محیطی بر سلامت و پیامدهای سلامتی

28

بررسی نقش وضعیت مسکن، حاشیه نشینی و انزوای اجتماعی بر سلامت و پیامدهای سلامتی

29

بررسی نقش فرهنگ، نژاد و قومیت بر سلامت و پیامدهای سلامتی

30

بررسی نقش نگرش ها و هنجارهای اجتماعی بر سلامت و پیامدهای سلامتی

31

بررسی نقش تأمین و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و بهره مندی از مراقبت از سلامت بر سلامت و پیامدهای سلامتی

32

بررسی وضعیت رضایت مندی از خدمات سلامت

33

بررسی نقش تغذیه کافی و سالم، عادات غذایی و  مسمومیت بر سلامت و پیامدهای سلامتی

34

بررسی نقش امنیت غذایی و داروئی بر سلامت و پیامدهای سلامتی

35

بررسی نقش بیماری ها و رفتارهای جنسی پرخطر  بر سلامت

36

بررسی نقش مدیریت، سیاستگذاری بهداشتی و  طرح تحول بر سلامت و پیامدهای آن

37

مطالعات عواقب اقتصادی و اجتماعی بیماریها

38

بررسی وضعیت سواد سلامتی در گروه های مختلف جامعه ( کودکان و  زنان و مردان )

39

بررسی ارتباط وضعیت امنیت انسانی و سلامت

40

بررسی ارتباط احساس امنیت اجتماعی با سلامت افراد

41

روش های جلب مشارکت جامعه در ارتقا وضعیت سلامت

42

طراحی مدل استفاده از مشارکت جامعه در ارتقا سلامت

43

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با وضعیت سلامت

44

بررسی میزان پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای بهداشتی جامعه

45

بررسی وضعیت پوشش خدمات سلامت

46

شناسایی سبک های زندگی ناسالم

47

بررسی تاثیر رفتار ( فردی اجتماعی ) بر وضعیت سلامت افراد

48

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر سلامت دختران و زنان

49

بیماریهای روانی، عدالت و تعیین کننده های سلامت

50

خشونت، عدالت و تعیین کننده های سلامت

51

معلولیت، عدالت و تعیین کننده های سلامت

52

ارائه مدل هایی برای تخمین تعداد گروه های پر خطر جامعه ( معتادان، مبتلایان به بیماریهای مقاربتی و .... )

 
ارائه گزارش پایانی طرح کشوری "مطالعه رفتارها و مکان های پرخطر برای مردان آسیب پذیر: با استفاده از روش PLACE " در اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. این مطالعه با سفارش و حمایت مرکز مدیریت بیماری های واگیر و UNAIDS و توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد. این مطالعه در شهرهای تهران و کرج و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی و البرز انجام شد.
 
 
 مرداد ماه 1396 جلسه کمیته راهبردی پروژه مشترک صندوق جمعیت ملل متحد (UNDP) ،مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تحت عنوان "اجرایی مداخلات کاهش رفتار های پر خطر در گروه مردان آسیب پذیر به روش PLACEتشکیل شد و طی آن جلسه پروتکل ،برنامه عملیاتی و ابزارهای این پروژه ارائه و به بحث گذاشته شد.

 
 
بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان جناب آقای دکتر ملک زاده از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کردستان در این بازدید فعالیت های مرکز تحقیقات خدمت ایشان ارایه شد.طرح های ملی اتمام یافته و در حال اجرای مرکز به ایشان نشان داده شد. 
 

مطالعه رکن اساسی مراکز پژوهشی هر کشور و هر دانشگاهی بوده و در این راستا یکی از مطالعات بسیار بنیادی مطالعات کوهورت می باشد که پس از یکسال بحث و تبادل نظر و پیگیریهای فراوان، گروه تخصصی مطالعه کوهورت با عنوان «تعیین عوامل تاثیر گذار بر تحکیم و تداوم بنیان خانواده» شکل گرفت و در طی جلسات متوالی که در مرکز SDH دانشگاه برگزار گردید، موفق شد پروپوزال این طرح را تدوین نماید.

اولین جلسه مطالعات کوهورت با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضا برگزار شد و ابتدا آقای دکتر مرادی با معرفی اعضای اصلی کوهورت خدمت ریاست دانشگاه، درخصوص مشکلات طلاق و اینکه استان کردستان از استانهای دارای مشکل بوده و به میانگین کشوری بسیار نزدیک می باشد توضیحات مبسوطی داده و سپس درخصوص اهمیت اجرای کوهورت و نحوه اجرای آن توضیحات لازم را دادند و به سوالات ریاست محترم دانشگاه بطور کامل از سوی تیم پاسخ داده شد.