رهبری
برگزاری کارگاه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برای دانشجویان پزشکی

برگزاری کارگاه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برای دانشجویان پزشکی

صدوبیست ویکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت-19 دی 1397

صدوبیست ویکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت-19 دی 1397

کسب رتبه اول توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی دانشگاه

کسب رتبه اول توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی دانشگاه

انتخاب جناب آقای دکتر ابراهیم قادری از اعضای شورای پژوهشی مرکز بعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

انتخاب جناب آقای دکتر ابراهیم قادری از اعضای شورای پژوهشی مرکز بعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

برگزاری کارگاه روش تحقیق برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد توسط اعضای هیئت علمی مرکز

برگزاری کارگاه روش تحقیق برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد توسط اعضای هیئت علمی مرکز

ارائه گزارش پایانی مطالعه رفتارها و مکان های پر خطر برای مردان آسیب پذیر در ایران

ارائه گزارش پایانی مطالعه رفتارها و مکان های پر خطر برای مردان آسیب پذیر در ایران

صدوششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

صدوششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

جلسه روساء و معاونین مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کشور

جلسه روساء و معاونین مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کشور

گزارش فاز اول و دوم طرح مشترک با UNDP تحت عنوان مکان یابی گروهای پر خطر

گزارش فاز اول و دوم طرح مشترک با UNDP تحت عنوان مکان یابی گروهای پر خطر

کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

افیلیشن مرکز ( وابستگی سازمانی )

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موٌثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

 

اخبار
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
ارائه گزارش پایانی طرح کشوری "مطالعه رفتارها و مکان های پرخطر برای مردان آسیب پذیر: با استفاده از روش PLACE " در اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. این مطالعه با سفارش و حمایت مرکز مدیریت بیماری های واگیر و UNAIDS و توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد. این مطالعه در شهرهای تهران و کرج و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی و البرز انجام شد.
 
 
 مرداد ماه 1396 جلسه کمیته راهبردی پروژه مشترک صندوق جمعیت ملل متحد (UNDP) ،مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تحت عنوان "اجرایی مداخلات کاهش رفتار های پر خطر در گروه مردان آسیب پذیر به روش PLACEتشکیل شد و طی آن جلسه پروتکل ،برنامه عملیاتی و ابزارهای این پروژه ارائه و به بحث گذاشته شد.

 
 
بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان جناب آقای دکتر ملک زاده از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کردستان در این بازدید فعالیت های مرکز تحقیقات خدمت ایشان ارایه شد.طرح های ملی اتمام یافته و در حال اجرای مرکز به ایشان نشان داده شد. 
 

مطالعه رکن اساسی مراکز پژوهشی هر کشور و هر دانشگاهی بوده و در این راستا یکی از مطالعات بسیار بنیادی مطالعات کوهورت می باشد که پس از یکسال بحث و تبادل نظر و پیگیریهای فراوان، گروه تخصصی مطالعه کوهورت با عنوان «تعیین عوامل تاثیر گذار بر تحکیم و تداوم بنیان خانواده» شکل گرفت و در طی جلسات متوالی که در مرکز SDH دانشگاه برگزار گردید، موفق شد پروپوزال این طرح را تدوین نماید.

اولین جلسه مطالعات کوهورت با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضا برگزار شد و ابتدا آقای دکتر مرادی با معرفی اعضای اصلی کوهورت خدمت ریاست دانشگاه، درخصوص مشکلات طلاق و اینکه استان کردستان از استانهای دارای مشکل بوده و به میانگین کشوری بسیار نزدیک می باشد توضیحات مبسوطی داده و سپس درخصوص اهمیت اجرای کوهورت و نحوه اجرای آن توضیحات لازم را دادند و به سوالات ریاست محترم دانشگاه بطور کامل از سوی تیم پاسخ داده شد.