رهبری

اساسنامه

اساسنامه
بسمه تعالی
 
 

اساسنامه

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات " نامیده می شود.برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.
 
 
ماده 2- اهداف:
 • توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم " عوامل اجتماعی موثر بر سلامت"
 • انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 • جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد ، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
 • تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه " عوامل اجتماعی موثر بر سلامت"
 • ترغیب ، تشویق و بکار گیری محققین
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
 
 
ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از :
الف- شورایعالی
ب- رئیس مرکز
 
ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از :
 1. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 2. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 3. معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 4. رئیس مرکز
 5. سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه
 
 
ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد:
 1. تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
 2. تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 3. بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
 4. بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 5. تصویب دستورالعمل های مربوط به امور دخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات
 6. پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
 
تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
 
ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
 
 
ماده 7- وظایف رئیس مرکز :
 
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی ومصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.
 
 
ماده 8- اعضاء مرکز : مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است:
الف- اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.
ب- اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.
 
 
ماده 9- منابع مالی مرکز :
الف- درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ج- اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
 
 
با توجه به مصوبه دویست و شانزدهمین جلسه مورخ 23/3/91 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ،این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.
بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی ( دولتی - غیر دولتی ) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها ، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید، این اساسنامه بلااثر خواهد شد.
 
 
                                                                                                                                                          دکتر وحید دستجردی
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی