رهبری

تاریخچه

تاریخچه

بسیاری از نابرابری های سلامت به واسطه نابرابری های اجتماعی رخ می دهد که این موضوع به خودی خود نیاز ایجاد برابری و تعادل در میان گروههای مختلف اجتماعی را مطرح می سازد. بطور همزمان ، کشف تعیین کننده های اجتماعی سلامت می تواند مبنایی از شواهد به منظور توسعه سیاست های اجتماعی و سلامتی در جهت بهبود وضعیت محروم ترین افراد را ارائه کند. از همین رو است که کمیسیون "عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت" در سازمان جهانی بهداشت تاسیس شده است . یکی از کشورهای عضو و همکار در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران می باشد. مقدمات کار از سال 1384 آغاز شد و سپس با حضور کمیسیونرهای این برنامه در چهارمین اجلاس عوامل اجتماعی تعیین کنننده سلامت که در دیماه سال 84 در تهران برگزار شد قطعیت بیشتری پیدا کرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی به عنوان متولی اصلی تامین و حفظ سلامت مردم کشور، با هدف رسیدن به بالاترین سطح ممکن سلامتی برای آحاد مردم توجه ویژه ای به مسایل اجتماعی تاثیر گذار بر سلامت و موضوع عدالت در سلامت معطوف داشته است. از آنجاییکه استان کردستان علیرغم داشتن استعدادهای بالقوه در اکثر زمینه ها ، یکی از استان های کمتر توسعه یافته در کشور بوده و شاخص های عمده توسعه همه جانبه و شاخص های توسعه اجتماعی و بالتبع شاخص های بهداشتی در بسیاری از زمینه ها تا وضعیت مطلوب فاصله دارند و یا از قوام و ثبات کافی برخوردار نیستند، نبود مرکز تحقیقاتی در راستای توسعه و بستر سازی دانش در حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت همواره به عنوان یک نیاز مبرم احساس می شد. در همین راستا با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و همت موسسین ، "مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان" با حضور ریاست دانشگاه در تاریخ 25/10/1392 افتتاح گردید. موافقت اصولی ایجاد مرکز تحقیقات در تاریخ 31/3/1391 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد. فعالیتهای رسمی این مرکز در آذرماه سال 1391 پس از تشکیل جلسه ای با موضوع ارکان اصلی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دفتر رئیس دانشگاه آغاز گردید. از آنجاییکه استقرار و تثبیت چنین مرکزی که بی شک بیشترین گستره تحقیقاتی را در بین سایر مراکز تحقیقاتی دارد ،نیاز مند توجه همه جانبه دارد. به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 18/11/1394با تاسیس این مرکز تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان"موافقت قطعی" به عمل آمد.