رهبری

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

رئیس مرکز:دکتر فرزین رضاعی
 
دبیر مرکز:  دکتر امید زارعی
 
تاریخ تصویب: آذر ماه 1395
 
 
 
آدرس دهی صحیح مرکز:
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 
 Neurosciences Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran -