امور قراردادها

پرسنل شاغل در این واحد
 نام: صفر
نام خانوادگی:  صادقی
سمت:  کارشناس مسئول ناظر بر امور قراردادها
شماره تماس: 08713286695
شرح وظایف

  1. تهیه و تنظیم چک لیست نظارتی بر اساس شاخص های ارزیابی مربوطه.
  2. تهیه و جمع آوری و ساماندهی بانک اطلاعاتی قراردادهای وارده به مدیریت خدمات.
  3. ارتقای سطح کیفی قراردادها با استفاده از مشاورین متخصص.
  4. فرهنگ سازی ، آموزش و تقویت کارشناس امور قراردادهای واحدهای تابعه.
  5. آزادسازی سپرده ها و تضامین تعهد حسن انجام کار.
  6. تهیه و تنظیم نمونه قراردادهای امور واگذار شده به بخش غیر دولتی.
  7. انجام کلیه مکاتبات و ارایه راهبردهای عملیاتی در خصوص امور فنی و تخصصی شرایط مناقصه ، مزایده و قراردادها.
  8. انجام فرآیند تمدید قراردادها واگذار شده .
  9. تنظیم قراردادها.
  10. تهیه دستورالعمل های اجرایی امور واگذار شده.