امور مناقصات

همکاران واحد
 ردیف نام و نام خانوادگی   سمت  شماره تماس
 1 مرضیه ضیایی   کارشناس امور مناقصات 08713286695 
 2  سعدا   فلاحی  کارشناس مسئول امور مناقصات  08713286695
شرح وظایف
 1. ارتقای سطح کمی و کیفی فرآیند انجام مناقصه و مزایده ها .
 2. ارتقای سطح اطلاع رسانی به هنگام .
 3. جذب پیمانکاران توانمند و با سابقه .
 4. ایجاد محیط رقابت سالم جهت توسعه کیفی فعالیت های مورد نیاز .
 5. برقراری عدالت بین شرکت کنندگان در مناقصه ها و مزایده ها .
 6. تهیه و تنظیم شرایط مناقصه یا مزایده جهت واگذاری ها به بخش غیردولتی .
 7. ابلاغ رای براساس صورتجلسات کمیسیون مناقصات و ترک تشریفات .
 8. تنظیم زمان بندی نشر آگهی مناقصات و مزایده هایی در روزنامه های کثیرالانتشار .
 9. تشکیل جلسات کمیسیون مناقصات در موعد تعیین شده و تعیین برنده اول و دوم .
 10. تکمیل و ارسال فرم کاربرگ اطلاعات اولیه مناقصات و مزایده ها .
 11. آزادسازی سپرده شرکت در مناقصات و مزایده ها کلیه پیمانکاران .
 12. دعوت از نماینده سازمان بازرسی و هماهنگی جهت حضور کلیه اعضاء .
 13. کارشناسی امور مناقصات واحدها و ارایه پیشنهادات و راهکارهای قانونی .
 14. ثبت کلیه اطلاعات مناقصات و مزایده ها در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات .
پیوند ها