امور دبیرخانه و بایگانی

همکاران واحد
 
 ردیف نام و نام خانوادگی   سمت  شماره تماس
 1  مونیکا رسولی  مسئول دبیرخانه مرکزی دانشگاه  08713286311 داخلی 288 
 2 سهیلا خلیلی متصدی 3286311
3 نسرین حق شناس  متصدی  3286631 
 4 نوشین پورادهم  متصدی   3286631 
 5 ویدا قصری   متصدی   3286631
 6 شیرین الیاسی   متصدی   3286631
7  جمال دانش  نامه رسان  3286631
 8 سالار افشاریان  نامه رسان   3286631
 9 جبار محمدی   نامه رسان  3286631
10 فردین رضایی  بایگان   3235455
 
شرح وظایف
شرح وظایف واحد دبیرخانه و بایگانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان