واحد خدمات

پرسنل شاغل در این واحد
 نام:                 سیف اله
نام خانوادگی:     محمدی
سمت:               مسئول امور خدمات
شماره تماس:     3235445

شرح وظایف
 1. نظارت بر امر نگهداری ساختمان ها و وسایل و تاسیسات واحدهای مختلف.
 2. نظارت بر انجام خدمات اداری ساختمانها مانندسوخت ،روشنائی ،تلفن و...
 3. نظارت بر نحوه عملکردکارکنان واحدهای تحت پوشش اداره خدمات و شرکتهای طرف قرارداد.
 4. نیازسنجی امورمربوط به مسائل رفاهی کارکنان از جمله دریافت پیشنهادات تغییر مسیر سرویس ها.
 5. بازدیدا ز واحدهای تابعه و بررسی امور خدماتی آنان ،کنترل و نظارت تطبیق وضعیت موجودآنان با مفادقراردادو گزارش عملکردآنان به مدیر مربوطه.
 6. بررسی مکاتبات و درخواست های ارجاعی مدیروتهیه پیش نویس درپاسخ مکاتبات واحدهای تابعه وتحت پوشش.
 7. بررسی خودروهائی که نیاز به تعمیرات اساسی داشته و اعزام کارشناس به واحدهای تابعه وارائه نظریه کارشناسی.
 8. جمع آوری آمارواطلاعات خودروهای مازادو اسقاط واحدهای تابعه و دریافت مجوزهای لازم برای فروش و یا واگذاری به سایر ارگانهای دولتی.
 9. نظارت و کنترل بر واحدنقلیه دانشگاه.
 10. نظارت و کنترل بر مرکز تلفن دانشگاه.
 11. انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
پیوند ها