اداره تدارکات

همکاران واحد
 ردیف نام و نام خانوادگی   سمت
 1 سیروس خسروی کارپرداز
 2 جبار سیف پناهی  کارپرداز 
حمید رستمی  مسئول خرید و تنظیم اسناد مالی 
شرح وظایف

1. پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری وفنی بر اساس فهرست لوازم موردنیازواحدهای دانشگاه و تعیین هزینه آن و دریافت اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی.

2. تهیه لیستی از فروشندگان لوازم و نمایندگیها ،شناخت بازارو اطلاع از نوسانات قیمتهای بازار.

3. تنظیم برنامه خریدکالا و پیگیری تا مرحله تحویل با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظیم اسنادمربوطه با رعایت مقررات مالی.

4. تهیه صدور در خواست کالا و مواد مصرفی، کنترل و بررسی در خواست کالا و خدمات وپیگیری تا مرحله خریدو تحویل به واحدها یا نگهداری در انبار.

5. بررسی درخواستها و انطباق آن با قوانین ومقررات مربوطه و تائید اسناد هزینه خرید کالا و خدمات.

6. نظارت برتهیه و خرید نیازمندیهای دانشگاه برابر اعتبار تخصیص داده شده.

7.  مطالعه و ارایه پیشنهاد جهت فروش یا تعویض کالا و وسایل اسقاط و غیر اسقاط و نامناسب به مقام مافوق.

8. تهیه و تنظیم اسناد هزینه و راه اندازی آنها.

9. پرداخت آبونمان مصرفی (آب، برق، گاز) و قبض کارکرد تلفن واحدهای تابعه .

10.خرید و تأمین نیازهای جلسات، همایشها و سمینارها.

11.تهیه گزارش های لازم جهت ارایه به مقام مافوق.

12.انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.