سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق 126

 

تلفن: 33664643 داخلی 8246                      ایمیل: same@muk.ac.ir