توانمندسازی

معرفی واحد

کارشناس مسئول: لادن فتوحی -  کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

آدرس پست الکترونیکی:  amozesh.edc@muk.ac.ir

شماره تماس: 33664645

داخلی 8289 
اهداف و رسالتها

واحد توانمندسازی اساتید متناسب با نیازهای اعضا هیات علمی و اهداف چشم‌انداز آموزشی دانشگاه، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر فعالیتهای توانمندسازی اساتید را در زمینه‌های

  1. اصول و مبانی آموزش پزشکی
  2. مهارت‌های آموزشی و مشاوره‌ای
  3. اخلاق و رفتار حرفه‌ای در آموزش و
  4. رهبری و مدیریت تغییر آموزشی
را به عهده دارد. برنامه ها در سه سطح دسته بندی شده است:
  1. سطح یک مخصوص اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام وکلیه مربیان هیأت علمی ودانشجویان PHD بورسیه دانشگاه می باشد وگذراندن کلیه برنامه ها در حوزه های قوانین ومقررات، یاددهی - یادگیری، مهارت های پژوهشی و ارزشیابی اجباری می باشد.
  2. سطح دو مخصوص اعضای هیات علمی متقاضی ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری وتبدیل وضعیت مربیان از پیمانی به رسمیآزمایشی می باشد.
  3. سطح سه مخصوص اعضای هیات علمی متقاضی ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی بوده وتبدیل وضعیت مربیان از رسمی آزمایشیبه رسمی قطعی می باشد وافراد متناسب با علاقه و تخصص خود از بین برنامه های پیشنهادی، ساعات تعیین شده را می گذرانند.

ارزشیابی

در کارگاه های حضوری، مشارکت فعال در کارگاه، انجام کارهای گروهی و انجام تکالیف داده شده، محورارزشیابی خواهد بود و یافته های عینی ازطریق فرم ارزیابی کارگاه تحلیل می شود.