پژوهش در آموزش

واحد پژوهش در آموزش
امروزه برنامه ریزی در تمامی امور منوط به پژوهشهای انجام یافته در آن زمینه و نتایج اخذ شده از آنها میباشد. امر آموزش نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل پژوهش در آموزش اهمیت روزافزونی پیدا کرده است . معاونت آموزشی دانشگاه در جهت ارتقای آموزش و با محوریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اقدام به تعیین اولویتها و محورهای پژوهشی مرتبط با رسالت خود نموده است و از پژوهشگرانی که در این زمینه ها فعالیت مینمایند، پشتیبانی فنی و مالی می نماید. علاقمندان می توانند طرحهای خود را از طریق سایت معاونت پژوهشی به شورای پژوهش درآموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارسال نمایند.
اولویتهای پژوهش در آموزش سال 1395
هزینه طرحهای پژوهش در آموزش
اعضاء شورای پژوهش در آموزش
فعالیتهای پژوهشی مرکز مطالعات در راستای بسته های طرح تحول در آموزش علوم پزشکی
فایلهای قابل دانلود
فرآیند پذیرش طرح های پژوهش در آموزش
دستورالعمل پرداخت تشویقی