آموزش مداوم در یک نگاه

آموزش مداوم در یک نگاه

رسالت:

همسو با رسالت کلی دانشگاه و معاونت آموزشی ،واحد آموزش مداوم تامین و تایید برنامه های آموزشی به منظور تحقق  و ارتقاء یادگیری مشمولین آموزش مداوم تحت پوشش دانشگاه را برعهده دارد.

 این واحد رسالت خود را از طریق هدایت و هماهنگی اعضای هیات علمی و مدرسین و مربیان با مراکز برای اعتلای مهارت های عملی و علمی مشمولین به منظور بهبود انجام موثرتر و کارآمدتر مسئولیت های حرفه ایی آنها در حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه به انجام می رساند.

 

اهداف آموزش مداوم:

1. افزایش سطح آگاهی های علمی ، دانش فنی و مهارت های حرفه ای مشمولان قانون
2. به هنگام کردن دانش پزشکی مشمولان قانون به منظور آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه ی مربوط و انطباق آنها با نیازهای جامعه.
3.  آشنا کردن جامعه پزشکی با سیاست ها ، جهت گیری ها و اولویت های بهداشتیدرمانی کشور و جلب مشارکت آنها
4.  تقویت و تحکیم آموخته های درست قبلی
5. آشنایی جامعه پزشکی با استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسته

 

وظایف و فعالیتهای آموزش مداوم

1- برگزاری ماهانه جلسات کمیته های آموزش مداوم

2- برنامه ریزی برای اجرای برنامه های آموزش مداوم و آموزش مجازی

3- صدور مجوز برنامه های آموزش مداوم

4- نظارت و بازرسی بر اجرای برنامه ها

5- صدور گواهی شرکت کنندگان و سخنرانان در برنامه

6- صدور گواهی نهایی  و کمیته ماده 6

7- بررسی اثر بخشی برنامه ها از طریق تجزیه و تحلیل ارزشیابی و نظرسنجی برنامه ها
دریافت فایل های مفید
فرآیندهای آموزشی مدیریت امور آموزشی
جدول شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی 97-96
برگزاری هم اندیشی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
مصوبات شورای تخصصی آموزش پزشکی
مصوبات هشتاد و دومین شورای تخصصی آموزش پزشکی مورخ 95/11/20