شعار سال 1397

شعار سال 1397

آخرین اخبار معاونت

همایش استانی مدارس مروج سلامت

نقش طرح تحول در ارتقای کیفی شاخص های بهداشتی مدارس

سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1397

جلسه توجیهی اصلاحیه نسخه 03برنامه phcشهری

جزییات تغییرات برنامه phcشهری درراستای اهداف UHCتوسط کارشناس مسول برنامه

شنبه 18 فروردین 1397

دومین جلسه شورای بهورزی استان

بحث وتبادل نظردرخصوص موضوعات مرتبط وپیگیری مصوبات جلسه قبل

دوشنبه 28 اسفند 1396

بزرگداشت روز جهانی رژیم درمانگر

وضغیت شاخص های تغذیه استان و کشور، برنامه های تغذیه بالینی ، جایگاه تغذیه از منظر مؤلفه های مؤثر ...

چهارشنبه 23 اسفند 1396

کارگاه یک روزه خود مراقبتی در جوانان

نقش آموزش سلامت در برنامه خود مراقبتی ...

چهارشنبه 16 اسفند 1396
مأموریت های حوزه معاونت بهداشتی

 خدمات و وظایف کلی

 ارتقاء سلامت مادران و کودکان و سالمندان  
تأمین زندگی بهینه در تمام طول عمر افراد جامعه
مدیریت و مراقبت بیماریهای واگیردار
مدیریت و مراقبت بیماریهای غیرواگیر 
مدیریت مراقبت از جراحات و صدمات و کاهش میزان بیماریهای ناشی از کار
مدیریت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع 
تأمین سلامت محیط و کار (کنترل و نظارت بر آب آشامیدنی، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، سالم سازی محیط های کار) 
  توجه به سلامت روان
پیشگیری و آموزش در زمینه سوء مصرف دارو و مواد مخدر
مدیریت سلامت دهان و دندان
ترویج شیوه زندگی سالم
نظارت بر سلامت مدارس
توجه به مشکلات زیست محیطی (آلودگی آب ، هوا، خاک)
افزایش میزان دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه
بهبود تغذیه جامعه
مدیریت بحران در شرایط اضطرار آموزش مهارتهای زندگی (فرزند پروری و حل مسئله، تفکر نقادانه، برقراری ارتباط و ...

استراتژیهای مرکز بهداشت استان

صیانت از استانداردهای مربوط به حوزه سلامت
هدایت و رهبری برنامه های سلامت
برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مبتنی بر شواهد در رابطه با سلامت فردی و اجتماعی
مشتری مداری و پایبندی به تعهدات کشوری و استانی
استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز برای اجرایی برنامه های سلامت محور
بهبود مستمر و کیفی شاخص های سلامت( زندگی طولانی، قدرت جسمی، ذهنی، روحی، عاطفی و اجتماعی بالا برای یک زندگی پویا و مثمر)
اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور کنترل و کاهش عوامل تهدید کننده سلامت(عوامل اجتماعی، زیست محیطی، بیولوژیک و ... )
   تلاش در راستای افزایش آگاهی عمومی از روش زندگی و مهارت کافی در خود مراقبتی
 
 نشانی : سنندج خیابان آبیدرستاد دانشگاه علوم پزشکی
تلفن تماس: 33235445  و 33234225 -087
دور نگار : 33287911 -087
دفتر معاونت بهداشتی : 33283003 - 087