دستورالعملهای بهداشت حرفه ای و طب کار

دانلود
دستورالعمل شرکتهای خصوصی ارائه خدمات بهداشت حرفه ای سال 1392
شناسنامه الکترونیک کارگاهها
IPM_OHM
OHSAS18001
آئین نامه تاسیس مراکز سلامت کار درکارگاههای بالای 500نفر
آئین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت
آئین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار
آئین نامه تاسیسات کارگاه ازنظر بهداشت
آئین نامه جدید مشاغل سخت وزیان آور
آئین نامه رسیدگی به تخلفات آماری
آئین نامه تاسیس مراکز سلامت کار درکارگاهها
آئین نامه استخدام بازرسان بهداشت کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای
آئین نامه معافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار
آئین نامه تاسیس خانه بهداشت کارگری ویرایش سال 1391
آئین نامه نحوی ارائه خدمات مشاورین بهداشت حرفه ای
آئین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستانی
آئین نامه تاسیس مرکزتخصصی طب کار
آئین نامه اجرایی کنترل ونظارت بهداشتی بر سموم ومواد شیمیایی
آئین نامه بهداشت کار درمراتع کشاورزی، دامداریها ومرغداریها
آئین نامه شرایط استخدام بازرس بهداشت حرفه ای
آیین ‏نامه اجرایى بند 5 درمورد مشاغل سخت و زیان آور
آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
اصلاح آئیننامه استخدام بازرسان کاروبهداشت کار
اصلاح ماده 11 آئیننامه استخدام بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار
اعلام هیئت عمومی دیوان عدالت درخصوص عدم مغایریت آئین نامه بازرسان کار
بخشنامه برنامه بهداشت کشاورزی
بخشنامه معاینات سلامت شغلی ودستورالعمل اجرایی آن درسال 92
بخشی از قانون مجازات اسلامی
برنامه بهداشت کشاورزی
برنامه عملیاتی ارگونومی سال 1392
برنامه کشوری کردن سیستم مدیریت سلامت کار ، کارگر و محیط کار
برنامه ی پنج ساله ی پنجم- بهداشت
بسته سلامت کشاورزی
IPM - OHM.ppt
تفام نامه سیستم مدیریت سلامت
تفاهم نامه بین معاونت ترویج
تفاهم نامه همکاری مشترک در خصوص بهسازی کارگاههای قالیبافی روستائی
جزئیات کامل اصلاحیه قانون کار
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی - ارتعاش
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی - رادیو فرکانس وماکرو ویو
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی - صدا
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی - لیزر
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی میدانها وپرتوهای غیر یونیزان ومیدانهای مغناطیسی پایا
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی - پرتو مادون قرمز
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی - پرتوهای یونساز
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی -فرابنفش
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی -فراصوت
حد مجاز آلودگی صوتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی
خدمات سلامت کار- مجموعه شرح وظایف
خط مشی سیستم مدیریت سلامت در مدارس
داروها و پادزهر های مورد نیاز در هنگام بروز حادثه شیمیایی
دستورالعمل آمار111-1و2 ویرایش سال 1391
دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
دستورالعمل اجرایی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت
دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمیته حفاظت فنی بیمارستانی
دستورالعمل اجرایی استخدام کارشناسان بهداشت کار
دستورالعمل اندازه گیری وارزیابی صدا درمحیط کار
دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک
دستورالعمل تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی
دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی
دستورالعمل تکمیل فرم 111-3 ر
دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل 1389
فرمهای گزارش گیری و جمع بندی روشنایی
قانون کار - فصول مرتبط با بهداشت حرفه ای وایمنی
فلوچارت فعالیتهای بهورز درخصوص بهداشت حرفه ای
قانون استخدام کشوری
دستورالعمل تکمیل کارت تندرستی شاغل
دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم
دستورالعمل شرایط و ویژگیهای انبار های مواد شیمیایی و سموم
دستورالعمل صدور مجوز ماهیان گرمابی
دستورالعمل غربالگری روشنایی روشنایی
دستورالعمل تکمیل فرم بازدید کارگاهی
دستورالعمل فرم های آماری شماره 1و2و 1-111 و 2-111
دستورالعمل نحوه تکمیل فرم گزارش اندازه گیری روشنایی عمومی
دستورالعمل کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی
دستورالعملهای مدیریت اجرایی پسماندهای دام ، طیور، جنگلداری و نوغانداری
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی
سیاست نامه تامین سلامت کارکنان دولت
طرح ایجاد ایستگاه بهگر
طرح بقا- بهداشت قالیبافان ایران
طرح ملی مراحل تدوین پروفایل ایمنی مواد شیمیایی- تعهد بین المللی سایکم
عنوان مهندسی بهداشت حرفه ای
فاز دوم برنامه عملیاتی ارگونومی سال 1388
فرم پرونده پزشکی شاغل 1389
فرمهای گزارش گیری و جمع بندی روشنایی
قانون اصلاح مواد 72 76 و77 قانون تامین اجتماعی
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه چهارم توسعه
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 138
قانون کار
قانون مدیریت خدمات کشوری
نحوه محاسبه شاخصهای بهداشت حرفه ای
استانداردهای اعتبار بخشی دربیمارستانهای ایران واحد بهداشت حرفه ای LAST version of book
کتابچه حدود تماس شغلی ویرایش سال 1391
کلیات محتوایی پروژه الگویی مدیریت جامع بهداشت حرفه ای کشاورزی