دخانیات

smoking_students[1]
tobbaco_control[2]
tobbaco-quit[3]
ارسال مصوبات س
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات
دستورالعمل تعیین عاملین مجاز
دستورالعمل ویژگیهای تبلیغات
دستورلعمل مراکز مشاوره
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات
مصوبات نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات