خانواده

همکاران

مهدی ذکایی

سمت: مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس

رشته و مقطع تحصیلی: دکترای عمومی – mph بهداشت باروری

ایمیل: mehdizokii@gmail.com

شماره تلفن: 087133283202

آزاده زارعی

سمت: کارشناس برنامه کودکان (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی اطفال و مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه)

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

ایمیل:imci.khanevadeh@yahoo.com

شماره تلفن: 08713253205

نسرین استادنوروزی

سمت: کارشناس تنظیم خانواده

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس تنظیم خانواده

ایمیل: n.noroozy@gmail.com

شماره تلفن: 087133283205


ناهید اسدی

سمت: کارشناس کودکان

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مامایی

ایمیل: na.asadi@yahoo.com

شماره تلفن: 087133283203

فریبا رومی

سمت: کارشناس برنامه سالمندان و میانسالان

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

ایمیل: faribaroomi@yahoo.com

شماره تلفن: 08713283201

شماره موبایل: 09188713645

فاطمه احمدی

سمت: کارشناس بهداشت مدارس

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

ایمیل: ebrahimi.j89@gmail.com

شماره تلفن: 087133287017

شماره موبایل: 09188728709

مهناز حاجی خسروی

سمت: پشتیبانی برنامه های بهداشت خانواده

رشته و مقطع تحصیلی: کاردان بهداشت خانواده

ایمیل: -

شماره تلفن: 087133283205