خانواده

همکاران

مهدی ذکایی

سمت: مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس

رشته و مقطع تحصیلی: دکترای عمومی – mph بهداشت باروری

ایمیل: mehdizokii@gmail.com

شماره تلفن: 087133283202


نسرین استادنوروزی

سمت: کارشناس تنظیم خانواده

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس تنظیم خانواده

ایمیل: n.noroozy@gmail.com

شماره تلفن: 087133283205


ناهید اسدی

سمت: کارشناس کودکان

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مامایی

ایمیل: na.asadi@yahoo.com

شماره تلفن: 087133283203


فاطمه احمدی

سمت: کارشناس بهداشت مدارس

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

ایمیل: ebrahimi.j89@gmail.com

شماره تلفن: 087133287017

شماره موبایل: 09188728709