منابع آزمون مامایی

دانلود
84735_سیاست های کلی جمعیت
اندیکاسیون های توبکتومی
بهبود شیوه آگاهی رسانی
تک فرزندی
حذف تبلیغات روش ها
دستورالعمل شماره یک جمعیت
راهکارهای دفتر سلامت خانواده و باروری کلی
روز جهانی جمعیت
رویکرد های افزایش نرخ باروری کلی
فاصله گذاری بین موالید
فلوچارت باروری سالم
FPGuidelines
pap smear
مشاوره تنظیم خانواده
bime roostaee 15
اعزام
اقدامات دهگانه دوستدار مادر
پذیرش مادران باردار
پیگیری مادران باردار
تحویل تصویرپرونده بارداری
دیابت بارداری
زمان مناسب ا نجام سقط درمانی
شیوه نامه ارتقای حضور
غربالگری ناهنجاری
مشاروه تخصصی مادر باردار
بوکلت مادران زمستان 92
دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی تحول نظام سلامت
گزارش کشوری نظام مراقبت مرگ مادری سال 91
بخشنامه مکملهای کودکان
دفتر تغذیه
فروس فومارات
نامه معاونت بهداشت
immunization1
IrMIDHS REPORT
راهنمای جامع تغذیه مادران باردار وشیرده
کتاب احیای پایه کودکان و شیر خواران -نهایی 25 اردیبهشت
راهنمای آموزشی مادران باردار
قانون حمایت
مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
کل منابع آزمون مامایی