معاونین

معرفی

ردیف

نام ونام خانوادگی

دوره تصدی

مدت مسئولیت

رشته تحصیلی

سن در زمان انتصاب

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر علی حسینی

66/12/8

67/5/4

5 ماه

پزشک عمومی

28سال

2

دکترجهانگیر سالاری کمانگر

67/5/4

70/2/1

2سال و 7ماه

پزشک عمومی

42سال

3

دکتر تاجیک

70/2/2

70/7/15

5ماه و 15 روز

پزشک عمومی

 

4

دکتر محمود نبوی

70/7/15

71/12/10

1 سال 6ماه

متخصص عفونی

40سال

5

دکتر تورج بنی آدم

71/12/10

72/5/3

5ماه

پزشک عمومی

36 سال

6

دکتر هوشنگ شکر رزاقی

72/5/6

74/7/1

2سال و 2 ماه

پزشک عمومی

37 سال

7

دکتر ولی ا... عالیشاهی

74/7/1

75/6/30

1 سال

پزشک عمومی

39 سال

8

دکتر حسین عرفانی

75/6/30

75/11/11

5 ماه

پزشک عمومی

 

9

دکتر رضا وفائی نژاد

75/11/11

76/5/25

6 ماه

متخصص عفونی

31 سال

10

دکتر داوود مقیمی

76/5/25

79/6/14

3سال و 1 ماه

پزشک عفونی

35سال

11

دکتر نادر اسماعیل نسب

79/6/14

84/10/20

5 سال و 4ماه

اپیدمیولوژیست

42سال

12

دکتر فرزام بیدارپور

84/10/20

تاکنون

-

پزشک عمومی

37سال