همکاران

معرفی همکاران

فاروق وفایی بانه

سمت: مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

سابقه کار:  23 سال  

ایمیل: mentalkur@gmail.com

شماره تلفن: 087133287017

شیدا باباحاجیانی

سمت: کارشناس سلامت روان

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس روانشناسی عمومی

سابقه کار:  16 سال

ایمیل: mentalkur@gmail.com

شماره تلفن: 087133287017

گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد