عوامل اجتماعی

رسالت
مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزشی و ارتقای سلامت در سطح منطقه و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش عمومی در جهت رشد دانش عمومی در حوزه های مختلف سلامت
فایلهای مفید
چگونه طرح درس بنویسیم
برنامه ریزی برای ارتقای سلامت
سومین جشنواره ملی و اولین جشنواره منطقه ای رسانه های سلامت
عوامل اجتماعی در سلامت