لیست تلفنهای داخلی

لیست تلفن های داخلی معاونت درمان

لیست تلفن های داخلی معاونت درمان 

 

نام کارکنان

واحد مربوطه

شماره تلفن

طبقه چهارم

آقای زرنشان

دفتر معاونت درمان روابط عمومی

528

خانم عابدی

حراست

508

آقای احمدی

امور اداری

539

خانمها : همایونژاد امیر حسینی 

اقتصاد درمان

506

آقای فرشادی

اقتصاددرمان

547

آقای مارابی 

واحد تحقیقات و توسعه 

505

خانمها :  مرادی احسن   آقای شیخ احمدی

تجهیزات - حاکمیت بالینی

522

آقای آور

کمیسیون ماده 11

504

آقای خسروی 

سوءمصرف مواد

504

طبقه سوم

آقای کمانگر  

دفتر مدیرامور بیمارستانها

501

آقای یوسف زاده محمدی عباسی

کارشناس نظارت 

509

آقای راست بین خانم مرادی

صدور پروانه

514

آقای حبیب اله محمدی

ارزشیابی

510

 خانم فلاحی

سوءمصرف مواد

515

خانم صوفی مجید پور

رسیدگی شکایات

518

خانم زاهدی

رادیولوژی

512

طبقه دوم

خانم استیفایی

اداره پرستاری

502

خانم افراسیابیان

رابط آموزشی

521

خانمها : مشیرپناهی رحیمی عاشوری

پرستاری

520

آقای صابر عباسی

کارشناس نظارت 

512

آقای مرتضی محمدی

آمار

536

خانمها : قنبری سپهر -   علاقبندان

بیماریهای خاص

516-530

آقای صفری

مددکاری

536

خانمها : حجازرو

اداره مامایی

515

طبقه اول

خانم مرادیانی

چاپ و تکثیر

511

آقایان : غلامی – حسینی – خانم امجدی

امور آزمایشگاه

530

آقای دکتر استیفایی

رئیس اداره آزمایشگاه

543

خانم مرادی

بایگانی

529

آقای نوربخش

کارگزینی

531

آقای مفاخری

تغذیه

531

خانمها : فراهانی - شریفی آقای محمدی

دبیرخانه

503

طبقه همکف

خانم فرامرزی

تلفنخانه

500

آقای اردلان

خدمات

525

آقای :  فتاحی

نگهبانی

533

آقای : رشیدیان

کارپردازی

532