کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانی استان کردستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / معاونت ها / معاونت درمان / معاون درمان / کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانی استان کردستان