معرفی

درباره معاون درمان
 
 
 
نام و نام خانوادگی: هومن قصری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی داخلی

سوابق مدیریتی: مدیر توسعه سرمایه انسانی دانشگاه ، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

مسئولیت فعلی: معاون درمان