شرح وظایف

  •  نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحد‌های تحت سر‌پرستیـ صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحد‌ها
  • سازمان‌دهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحد‌های تحت سر‌پرستی
  • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها ، آموزش، طبقه‌بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت و امور استخدامی دانشگاه.ـ تعیین خط‌مشی و صدور دستورالعملها و نظارت بر حسن اجرای آن
  • نظارت بر کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام ما‌فوق