واحد دبیرخانه، بایگانی، چاپ و تکثیر

شرح وظایف
شرح وظایف دبیر خانه ( امور دفتری و ماشین نویسی )
شرح وظایف امور بایگانی
شرح وظایف واحد تایپ وتکثیر