واحد خدمات و نگهبانی

شرح وظایف امور خدمات
  • نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات 
  • تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک نگهبانان
  • نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تأمین روشنایی، سوخت، تلفن و غیره
شرح وظایف امور نقلیه
  • ثبت میزان سوخت و کار‌کرد اتومبیل‌ها در دفتر و تحویل به حسابداری و گرفتن کوپن بنزین و انجام امور مربوط به بیمه وسائط نقلیه
  • رسیدگی به تصادفات، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات، تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیل‌ها
  • کنترل حضور و غیاب رانندگان 
  • نظارت در بر‌آورد هزینه تعمیر وسائط نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها