کارپردازی

شرح وظایف
  • استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام ما‌فوق
  • در‌یافت در‌خواستهای خرید که از سوی مقام ما‌فوق ارجاع می‌گردد
  • تهیه و تنظیم صورت حسابهای مربوط به تحویل یا ترخیص کالا
  • نظارت بر  کلیه امور مربوط به کار پردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی