معرفی

معرفی امور اداری

 

معرفی امور اداری

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

بهمن احمدی

کارشناس پرستاری

مسئول امور اداری معاونت درمان

 

تلفن : 33232855-33232555

داخلی: 539