کمیسیون ماده 11

معرفی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

مهران آور

کارشناس فیزیوتراپی

کارشناس مسئول نظارت بر درمان

 

تلفن : 33232555

داخلی: 504


کمیسیون ماده 11