روابط عمومی

روابط عمومی
 
 
 نام و نام خانوادگی :  سید کیوان زرنشان
مسئول روابط عمومی معاونت درمان
  دانش آموخته کامپیوتر
دانشجوی کارشناسی مدیریت اجرایی
 
سوابق کاری:
 
مسئول دفتر مدیریت و معاونت درمان