عملکرد واحد تحقیق و توسعه تا پایان آذر93

عملکرد واحد تحقیق و توسعه تا پایان آذر93

واحد تحقیق و توسعه معاونت درمان از تاریخ 1/8/93 با دستور معاونت درمان و با هدف استقرار و توسعه زیر ساختها و فعالیتهای مربوط به HIS، تحقیقات کاربردی، مستند سازی علمی فعالیتها،راه اندازی وب سایت معاونت ، مهندسی مجدد و بازتعریف فرایندهای کاری بویژه در بحث تحول نظام سلامت ، اصلاح چارت تشکیلاتی و تدوین برنامه استراتژیک و برنامه های عملیاتی معاونت درمان راه اندازی گردید.

 
 اهم فعالیتهای انجام شده توسط این واحد به شرح زیر میباشد:
 

1-    توسعه و تلاش در جهت نهادینه نمودن کار تیمی در معاونت درمان با تشکیل کمیته های علمی، پژوهشی و بهبود کیفیت، بازنگری فرآیندهای کاری و چارت سازمانی، بررسی و تحلیل اطلاعات بیمارستانی و شاخصهای درمانی، ساماندهی وبسایت معاونت؛مدارک پزشکی، اقتصاد درمان و فن آوری اطلاعات، مدیریت بحران و بلایا، ارتقای وضعیت اورژانس و انتقال بیماران، موربیدیتی و مورتالیتی، کنترل عفونت، ایمنی مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی.

2-   مستندسازی علمی فعالیتهای انجام شده در راستای شرح وظایف این معاونت و طرح تحول سلامت

3- آغاز فرآیند تدوین برنامه استراتژیک معاونت درمان برای پنج سال آینده

4-   جمع آوری منظم گزارش عملکرد واحدهای تابعه معاونت درمان

5-   پیگیری برگزاری و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی

6-   ساماندهی و تکمیل اطلاعات بارگذاری شده در وبسایت معاونت درمان

7- جمع آوری و آغاز بازنگری فرآیندهای کاری و همچنین چارت سازمانی معاونت درمان

8- تهیه و انتشار ویژه نامه معاونت درمان

9-   حرکت در راستای دولت الکترونیک و الکترونیکی نمودن فعالیتهای معاونت درمان

10- تهیه داشبورد اطلاعات بیمارستانی در معاونت درمان برای دسترسی سریع و دقیق به آخرین اطلاعات بیمارستانهای استان در کمترین زمان ممکن

11-  تهیه نرم افزار تجهیزات پزشکی

12-    آغاز انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه درمان