درباره واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه معاونت درمان

 
 
 
واحد تحقیق و توسعه معاونت درمان
 

     درباره واحد تحقیق و توسعه

 

مسوول واحد: فیزیوتراپیست جلیل مارابی

کارشناس فیزیوتراپی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 

سوابق کاری:

      مسوول واحد فیزیوتراپی بیمارستان توحید سنندج

      مسوول مدیریت خطر و ایمنی بیمارستان توحید سنندج

      کارشناس مسوول ایمنی بیمار بیمارستان توحید سنندج

     مسوول حاکمیت بالینی بیمارستان توحید سنندج

      مسوول بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان توحید سنندج