شرح وظایف

شرح وظایف
 
 
- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در موسسات درمانی تابعه.
 
- تهیه وتدوین برنامه ریزی عملیاتی جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان.
 
- نظارت بر نحوة پیگیری برنامه های تاکتیکی و عملیاتی معاونت درمان طبق برنامه های استراتژیک تعیین شده.

- پیگیری مسائل و مشکلات درمانی موجود در منطقه و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آنان و انعکاس انها به وزارت متبوع.
  
- نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها.
 
- نظارت و رسیدگی به نحوه پذیرش بیماران و ترخیص آنان در موسسات دولتی.
 
- تامین پزشک جهت کمیسیونهای پزشکی و انجام تصمیم گیریهای صحیح در شورای پزشکی.
 
- نظارت بر حسن اجرای تامین و توزیع نیروی انسانی در مراکز درمانی و دولتی.
 
- نظارت بر نحوة اولو یت بندی و نیاز سنجی درخواستهای بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی.
 
- توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات در این زمینه و هماهنگی تعرفه ها با سایر ادارات بیمه.
 
- کنترل و نظارت بر تعرفه ، مورد عمل توسط پزشکان در بخش دولتی و خصوصی.
 
- نظارت بر نحوة کارشناسی جهت راه اندازی و احداث پایگاه ها در سطح استان .
 
- هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی  در خصوص حضور دانشجویان  در بیمارستانها  به گونه ای که موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش و یا   خدمات به بیمار  نگردد.
 
- برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارآئی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیر اداری و پیشنهاد و اجرای طرح های خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپائی.
 
- برنامه ریزی توسعه در اجرای طرح های فوق تخصصی (پیوند کلیه- پیوندقرینه- پیوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ستاد مرکزی.
 
- نظارت و کنترل برنحو ة اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران ، کودکان و نوزادان .
 
- نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستان ها و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه.
 
- نظارت بر ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاه ها .
 
- رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پارا کلینیکی و موسسات درمانی تابعه.
 
- نظارت بر نحوة همکاری و هما هنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر .
 
- بررسی و مطالعه در زمینه نیازهای شبکه های بهداشتی درمانی استان و هماهنگی جهت رفع نیازها ی دیده شده .
 
- نظارت بر نحوة برنامه ریزی جهت هماهنگی بین کمیته های فنی و علمی بیماران خاص.
 
- نظارت بر نحوة جذب اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارتخانه به بیماران خاص استان .
 
- نظارت بر نحوة برآورد اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز بیماران خاص در استان جهت پیش بینی در بودجه سالانه .
 
- انجام پژوهش های کاربردی در جهت ارتقای سلامت جامعه و رفع مشکلات سیستم.
 
- نظارت بر نحوة تعیین مسئول فنی موقت برای آزمایشگاها و تعیین صلاحیت فنی و تخصصی پرسنل و برگزاری کمیسیون ماده 20.
 
- نظارت بر نحوة رسیدگی به درخواستهای متقا ضیا ن اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاهها.
 
- نظارت بر نحوة بررسی و تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای تحت پوشش دانشگاه .
 
- نظارت بر نحوة کنترل آزمایشگاه مرجع (مرکزی ) .