شرح وظایف

ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه

ستادی است که مسئول سیاست گذاری و  نظارت بر اجرای کلیه فرایند های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار به صورت کلان در راستای نظام حاکمیت بالینی در دانشگاه و واحد های تابعه است.

اعضای ستاد:

اعضای ثابت:

 رییس دانشگاه (رییس ستاد)

- معاون درمان (دبیر ستاد)

- کلیه معاونان دانشگاه

- دو نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه با حکم رییس دانشگاه

- روسای دانشکده های پزشکی، پرستاری، مامایی و مدیریت (در صورت وجود دانشکده مدیریت در آن دانشگاه)

- دو نفر از روسای بیمارستان های تحت پوشش (فقط در دانشگاه های تیپ یک)

تبصره 1: ستاد حاکمیت بالینی در دانشگاه حداقل شامل اعضای فوق خواهد بود ولی اضافه شدن اعضای دیگر به گروه اعضای ثابت با توجه به شرایط و صلاحدید ریاست محترم دانشگاه منعطف است.

اعضای غیر ثابت:

در صورت ضرورت پیشنهاد می شود ذینفعان،  بسته به مورد که می توانند شامل (نمایندگان سازمان های بیمه، نماینده سازمان نظام پزشکی استان، نماینده سازمان پزشکی قانونی، نماینده شورای شهر، نماینده نهاد های مردمی، نماینده صدا و سیمای استان و  ...) باشند به صورت عضو غیر ثابت ستاد انتخاب شوند.

تبصره1: مسوولیت تشکیل ستاد به عهده ریاست دانشگاه بوده و صدور ابلاغ برای اعضای ستاد به دستور ایشان صورت خواهد گرفت.

تبصره 2: برگزاری جلسات ستاد حداقل هر دو ماه یک بار خواهد بود.

   

شرح وظایف ستاد حاکمیت بالینی  دانشگاه‌ :

1-    تعیین اهداف و استراتژی های کلان بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی در حوزه تحت پوشش.

2-   برنامه ریزی کلان در جهت استقرار و اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار  در راستای نظام حاکمیت بالینی در سطح دانشگاه و مراکز تابعه.

 

·  ایجاد نظام ثبت و گزارش دهی خطاهای پزشکی در سطح دانشگاه.

·  جلب مشارکت و ایجاد خط پاسخگویی و ارتباط بین کلیه ذینفعان با تاکید بر اعضای هیات علمی در دانشگاه.

· طراحی نظام تشویق و افزایش انگیزه در کارکنان در جهت استمرار برنامه.

·  تصویب و ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز.

·  ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسال شده از سوی وزارت متبوع در خصوص برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار.

·   تامین و تخصیص منابع مورد نیاز.

·   ایجاد بستر مناسب برای ایجاد تعامل و همکاری بین معاونت های دانشگاه در جهت پیشبرد هماهنگ و یکپارچه فعالیت های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی .

·  کنترل و ارسال گزارشات فصلی و سالانه اداره  حاکمیت بالینی به اداره حاکمیت بالینی در معاونت درمان وزارت متبوع.

3-برقراری شبکه ارتباطی اینترنتی برای تسهیل و سرعت بخشیدن به انتقال و به اشتراک گذاری اطلاعات لازم، به منظور اطلاع رسانی سریع و به روز در راستای اجرای برنامه به کلیه دست اندرکاران استقرار و اجرای برنامه در سطح دانشگاه.

4- فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای دستیابی به اهداف بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بستر حاکمیت بالینی .

5-نظارت عالیه بر اجرای برنامه در سطح دانشگاه  و برنامه ریزی در جهت رفع چالش ها .

6-برگزاری جلسات هر 2 ماه یک بار  و ابلاغ مصوبات به معاونت های تابعه.

7-نظارت و ارسال گزارشات نحوه اجرای برنامه به اداره حاکمیت بالینی وزارت متبوع در فواصل تعیین شده (روز بیستم ابتدای هر فصل). 

 

معاونت درمان

اداره حاکمیت بالینی دانشگاه

 

این اداره  مسوول اجرای کلیه فرایند های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی در دانشگاه و  است.

ترکیب اعضا  : (تخصیص ردیف)

-یک کارشناس مسوول حاکمیت بالینی دانشگاه

- 1 تا 4 نفر کارشناس حاکمیت بالینی (براساس تیپ دانشگاه تعیین می شود)

 

تبصره: تعداد کارشناسان حاکمیت بالینی براساس تیپ دانشگاه به شرح زیر است:

الف- در دانشگاه های تیپ یک:    3  کارشناس حاکمیت بالینی (دانشگاه شهید بهشتی به علت وجود تعداد مراکز متعدد درمانی می تواند 4 کارشناس حاکمیت بالینی علاوه بر یک کارشناس مسوول، به این امر اختصاص دهد)

ب- در دانشگاه های تیپ دو:    2 کارشناس حاکمیت بالینی

              ج- در دانشگاه های تیپ سه:    1 کارشناس حاکمیت بالینی     

  شرایط احراز کارشناس مسوول حاکمیت بالینی دانشگاه:     

1-پزشک عمومی/ متخصص پزشکی اجتماعی/ پرستار با حداقل مدرک کارشناسی/ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با حداقل مدرک کارشناسی/ کارشناس رشته های مرتبط با حرف پزشکی و پیراپزشکی

2-حداقل 5 سال سابقه کاری در حیطه بهداشت و  درمان (ترجیحا همراه با فعالیت ستادی)

3-دارای حداقل 2 سال تجربه کاری در زمینه ارتقا ی کیفیت،

4- علاقه مند، توانمند، متعهد به برنامه های کلان ارتقای کیفیت در واحد های بهداشتی درمانی

5-افرادی که دوره های تخصصی یا کوتاه مدت ارتقای کیفیت،  دوره های Mini MBA و MPH را گذرانده اند، در شرایط مساوی نسبت به سایرین اولویت دارند.

 

شرح وظایف کارشناس مسوول حاکمیت بالینی دانشگاه:

کارشناس مسوول حاکمیت بالینی دانشگاه علاوه بر مسوولیت کنترل و نظارت بر اجرای شرح وظایف تعیین شده اداره حاکمیت بالینی ، مسوول پیگیری استقرار کمیته جامع اجرایی حاکمیت بالینی دانشگاه و استمرار تشکیل جلسات آن خواهد بود.

 

 

شرح وظایف اداره حاکمیت بالینی دانشگاه:

1-ایجاد کمیته جامع اجرایی حاکمیت بالینی در سطح اجرایی دانشگاه و پیگیری برقراری جلسات منظم ماهیانه*

2-فعال نمودن شبکه ارتباطی اینترنتی بین ستاد، اداره حاکمیت بالینی و مراکز ارایه خدمات سلامت برای تسهیل و سرعت بخشیدن بهانتقال اطلاعات و به اشتراک گذاری آن ها و اطلاع رسانی سریع و به روز کلیه دست اندرکاران اجرای برنامه در سطح دانشگاه.

3-نظارت بر اجرای برنامه های مصوب شده و ابلاغ شده از ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه.

4-برنامه ریزی و انجام پایش و نظارت بر اجرای فعالیت های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در کلیه مراکز ارایه خدمات سلامت، ثبت مستندات، ارایه فیدبک به کلیه مراکز. (انجام پایش به میزان حداقل هر دو ماه یک بار از هر بیمارستان).

5-پیگیری و نظارت بر ثبت خطاهای پزشکی در مراکز ارایه خدمات سلامت در نظام ثبت خطاهای دانشگاه، بررسی خطاها، تحلیل آن ها، ارایه فیدبک در خصوص اقدامات اصلاحی انجام شده به مراکز ارایه خدمات سلامت ، به اشتراک گذاری درس های گرفته شده در سطح دانشگاه، و اعلام درس های گرفته شده به اداره حاکمیت بالینی وزارت متبوع.

6-مشارکت مستمر و فعال در ثبت خطاها در نظام ثبت خطاهای پزشکی وزارت متبوع.

7-شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه، تحلیل علل مربوط و ارایه راه حل و طرح نمودن آن در ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه.

8-تدوین و آماده سازی بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد لزوم و طرح آن در ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه به منظور ابلاغ به مراکز ارایه خدمات سلامت تحت پوشش.

9-برگزاری جلسات هماهنگی با واحد حاکمیت بالینی (بهبود کیفیت) بیمارستان ها و دیگر مراکز ارایه خدمات سلامت (حداقل هر دو ماه یک بار) در خصوص بررسی پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار .

10-تدوین شاخص های عملکردی مورد نیاز برای بیمارستان های تحت پوشش و مراکز ارایه خدمات سلامت در سطح دانشگاه در راستای اهداف تعیین شده وزارت متبوع.

11- نظارت بر دست یابی مراکز ارایه خدمات سلامت به اهداف و شاخص های عملکردی تدوین شده از طرف دانشگاه  و ابلاغ شده از طرف وزارت متبوع ، ثبت روند این شاخص ها و مقایسه آنان در مراکز مختلف با یکدیگر.

12-تدوین برنامه عملیاتی سالیانه دانشگاه و شاخص های عملکردی در مسیر بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام حاکمیت بالینی.

13-توانمند سازی کارشناسان برجسته و آماده سازی آنان برای آموزش به گروه های هدف تحت پوشش (تربیت TOT ) و برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی برای گروه های هدف .

14-انتخاب و معرفی بیمارستان های برتر در سطح واحد های تابعه و معرفی سالیانه به وزارت متبوع جهت شرکت در جشنواره سالیانه حاکمیت بالینی .

15-پیگیری مصوبات جلسات ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه.

16-ارسال گزارشات فصلی (تا پانزدهم هر فصل) و گزارش سالیانه براساس فورمت کشوری به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه.

 

اعضای کمیته جامع اجرایی حاکمیت بالینی:

کمیته جامع اجرایی حاکمیت بالینی دانشگاه با حضور اعضای زیر تشکیل می شود.

·         معاون درمان (رییس کمیته)

 مدیر درمان

·          کارشناس مسوول حاکمیت بالینی در دانشگاه (دبیر کمیته)

·          حداقل دو نفر از روسای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه 

·          مدیر اداره پرستاری دانشگاه 

·          کارشناس مسوول اداره نظارت و ارزشیابی

·           یک کارشناس حاکمیت بالینی از هر معاونت به عنوان نماینده ثابت اجرای حاکمیت بالینی در آن معاونت .

·         نماینده دیگر بیمارستان های تحت پوشش شامل :تامین اجتماعی، خصوصی، نیروهای مسلح، خیریه، و ....  .

 

تبصره: اعضای غیر ثابت ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه نیز بر حسب ضرورت می توانند به  جلسات کمیته جامع اجرایی حاکمیت بالینی دعوت شوند. 

 

 

                                                                              شرح وظایف ستاد حاکمیت بالینی در دانشگاه ها  

ستاد اجرایی حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه‌ها

ستادی است که مسئول کلیه برنامه های علمی- فنی و اجرایی در جهت نهادینه شدن حاکمیت خدمات بالینی در دانشگاههای علوم پزشکی است.

اعضا ستاد (حداقل شامل اعضا زیر بوده اما در هر دانشگاه با توجه به شرایط و صلاحدید رییس دانشگاه قابل افزایش است):

-        ریاست دانشگاه (رییس ستاد)

-        معاونت درمان دانشگاه (دبیر ستاد)

-        معاونت آموزشی

-        دو نفر ازاعضا هیئت علمی دانشگاه با حکم رییس دانشگاه

-        دو تا 5 نفر ازکارشناسان توانمند و باتجربه معاونت درمان در بحث ارتقاء کیفیت

-        دو رییس بیمارستان تحت پوشش دانشگاه

شرح وظایف ستاد اجرایی حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه‌ها :

-        سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای ، تایید و بومی سازی مبانی و مصادیق حاکمیت بالینی  و اجرا و استقرار آن در سطح دانشگاه علوم پزشکی.

-        توانمند سازی کارشناسان برجسته و آماده سازی آنان برای آموزش و برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی در حوزه دانشگاه با هماهنگی دبیرخانه حاکمیت بالینی مستقر در معاونت درمان وزارت بهداشت

-        درگیر نمودن اعضا هیئت علمی دانشگاه در برنامه

-        فراهم سازی و تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ارتقای کیفیت درمان در بستر حاکمیت خدمات بالینی با استفاده از توان و ظرفیت دانشگاه

-        نظارت فعال و مستمر بر اجرای مبانی و مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در مراکز درمانی تحت پوشش

-        ایجاد همسویی و همدلی بین کلیه ذینفعان (مدیران اعم از ارشد و میانی، کارشناسان، متخصصان و کارکنان) اجرای برنامه حاکمیت بالینی در دانشگاه

-        تبادل اطلاعات و تجربیات در مسیر اجرای برنامه با کمیته علمی- فنی دفتر حاکمیت خدمات بالینی در وزارت بهداشت و ارسال مستندات این تجربیات به دبیرخانه حاکمیت خدمات بالینی

-        آموزش روسا، مدیران و کارشناسان بیمارستان های تحت پوشش با همکاری کارشناسان منتخب آموزش دیده کمیته علمی-فنی و ارسال گزارش آموزش ها به دبیرخانه حاکمیت خدمات بالینی در وزارت بهداشت

-        ارسال گزارشات فصلی و سالیانه براساس فورمت کشوری به دبیرخانه حاکمیت خدمات بالینی در وزارت بهداشت

 

 

شرح وظایف دفتر حاکمیت بالینی در بیمارستان ها

 

دفتر تعالی و حاکمیت بالینی در بیمارستان:

-        فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان 

-        نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم و مستمر دست اندرکاران اجرای برنامه استقرار حاکمیت خدمات بالینی

-        استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

-        نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه  استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

-        ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه

-        ارایه گزارشات مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه

دانلودها
شرح وظایف دفتر حاکمیت بالینی در بیمارستان ها

شرح وظایف اداره حاکمیت بالینی معاونت درمان

شرح وظایف حاکمیت بالینی دانشگاه

امور بیمارستانها