معرفی اداره حاکمیت بالینی

معرفی اداره حاکمیت بالینی

 

همکاران شاغل در معرفی اداره حاکمیت بالینی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

روزیتا مرادی

کارشناس پرستاری

کارشناس هماهنگی اورژانس ها

 

تلفن : 33231055-33232555

داخلی: 515
امور بیمارستانها