شرح وظایف

شرح وظایف

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه بالینی معاونت های درمان

 

.1 تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و

برنامه های ابلاغی وزارت متبوع

.2 نظارت، کنترل و یکپارچه سازی مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستانهای تحت پوشش

.3 هماهنگی با معاونت درمان برای لحاظ نمودن برنامه تغذیه بالینی در برنامه استراتژیک معاونت

.4 نیازسنجی، برآورد و تلاش در تامین و توزیع نیروی انسانی)کارشناس( موردنیاز تغذیه در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه

.5 ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت متبوع به مراکز درمانی تحت پوشش و

تشکیل جلسات توجیهی مرتبط

.6 مدیریت و اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش

.7 تنظیم گزارش تحلیلی و وضعیت شاخصهای بیمارستانهای تحت پوشش در دوره های زمانی 6 ماهه و یکساله و ارائه

پیشنهاد های موثر در بازنگری و ارتقاء برنامه ها به گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت

.8 شناسایی، نظارت و کمک به تامین محلول های تجاری تغذیه ای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش

.9 پیاده سازی و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش

)از طریق بازدید های دوره ای(

.11 حضور در کمیته فنی و نظارت بر عقد قراردادهای دانشگاه با پیمانکاران تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش

.11 سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان های تحت پوشش

.12 سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت های کارشناسان تغذیه دفاتر مشاوره تحت پوشش

.13 پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکزدرمانی تحت پوشش

.14 بررسی گزارشات بخش تغذیه بیمارستان های تحت پوشش و ارسال بازخورد های دوره ای به آنها

.15 ارائه بازخورد از بازدیدها، به بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه و تلاش در حل مشکلات موجود

.16 تعامل نزدیک و همکاری با گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

.17 تعامل و تشکیل جلسات دوره ای با کارشناسان تغذیه بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی/ دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی/ گروه تغذیه بالینی

18 . مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه )نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، پرستاری و ..

19 . همکاری با واحد تغذیه معاونت بهداشت برای اجرای سند ملی تغذیه در بخش درمان

21 . تعامل برون بخشی و درون بخشی با سازمان ها و ادارات مرتبط با برنامه های تغذیه بالینی

22 . همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و تکمیل چک لیست های تغذیه

23 . شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی- مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

24 . نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی- ترجیحا" مطابق با برنامه های آموزش مداوم تغذیه

بالینی- جهت کارشناسان تغذیه بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه و سایر پرسنل مرتبط در بیمارستان های تحت پوشش

25 . تهیه متون آموزشی در خصوص تغذیه در بیماری های شایع در منطقه و توزیع در مراکز درمانی در مناسبتهای مرتبط

 
 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی/ دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی/ گروه تغذیه بالینی

شرح وظایف کارکنان بخش تغذیه بیمارستانها

 

شرح وظایف رئیس بخش تغذیه:

.1 تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه با همکاری سایر کارشناسان و مشاورین تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

.2 مدیریت، سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت ها و تقسیم وظایف کارکنان تحت سرپرستی

.3 برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد تغذیه منطبق با استانداردهای نیروی انسانی و تلاش جهت تامین نیروی انسانی لازم و کافی

.4 تشکیل کمیته تغذیه و برگزاری جلسات منظم طرح و بررسی مشکلات موجود و افزایش هماهنگی و همکاری اعضاء

تیم درمان )پزشکان، پرستاران و مشاورین تغذیه( در اجرای برنامه های تغذیه بالینی در موضوعات مربوطه و تاکید براهمیت همکاری در تکمیل فرم های ارزیابی تغذیه ای و ارتباط و همکاری بیشتر با بخش تغذیه

.5 اجرای برنامه اعتباربخشی واحد تغذیه بیمارستان

.6 تهیه گزارش و ارائه وضعیت رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات غذا و مشاوره تغذیه به مقام مافوق و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات

.7 گزارش وضعیت رضایت سنجی کارکنان از خدمات غذا به مقام مافوق و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات ارزیابی کیفی دوره ای از نحوه ارائه خدمات غذایی

.8 تهیه گزارش عملکرد دوره ای و ارسال به دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود

.9 انجام سایر امور محوله مرتبط شغلی از طرف کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه و مدیریت بیمارستان

.11 شرکت در جلسات مناقصه و نظارت بر عقد قرارداد های غذا از جهت رعایت ضوابط بخش تغذیه توسط پیمانکار )درموارد غیر خودگردانی(

.11 جلوگیری از ورود و توزیع غذا برای بیماران از مراکز تهیه و طبخ غذا یا دیگر بیمارستان هایی که فاقد کارشناس تغذیه ناظر بوده و یا زنجیره گرم بطور کامل در انتقال غذا رعایت نشده است

.12 تهیه چک لیست امتیاز دهی شرکتهای خصوصی پیمانکاری تهیه و طبخ غذا بر اساس مفاد قرارداد با همکاری کارشناس تغذیه خدمات غذایی و واحد بهداشت محیط )در موارد غیر خودگردانی(رت بهداشت درمان و آموزش پزشکی/ دفتر گرونی

.13 نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی توسط کارشناس خدمات غذایی

.14 نظارت بر رعایت ضوابط تغذیه ای در بخش تغذیه

.15 ارزیابی کیفی دوره ای از نحوه ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

.16 به روز رسانی و تامین تجهیزات بخش تغذیه )شامل آشپزخانه، اتاق های تغذیه و انبارها( و کلینیک تغذیه بیمارستان و تدارکات مربوطه )با همکاری واحد بهداشت محیط(

.17 نیاز سنجی و پیش بینی راهکارهای تامین مکمل های بیمارستانی و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران با تعامل مشاور تغذیه و رژیم درمانی

.18 انجام هماهنگی های لازم برای ایجاد امکان ورود اطلاعات تغذیه ای مورد نیاز کارشناسان و مشاورین تغذیه از بیماران در برنامه سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS)

.19 نظارت بر تامین مواد اولیه غذایی برای حداقل یک هفته بیمارستان و حسن اجرای آن توسط کارشناس خدمات غذایی

20. برنامه ریزی جهت حسن اجرای تامین و حفظ کیفیت و ترکیب تغذیه ای و سلامت وعده های غذایی در نوبت های کاری بیمارستان )مانند شیفت شب و ...( با همکاری واحد بهداشت محیط

.21 پیگیری رفع نواقص سنجه هایی که امتیاز لازم را در اعتبار بخشی دوره های گذشته بدست نیاورده اند توسط مشاورین و کارشناسان تغذیه

.22 تعامل و هماهنگی با مدیریت و ریاست بیمارستان جهت ارتقاء کیفیت خدمات بخش تغذیه

.23 همکاری و هماهنگی با کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه با شرکت در نشست های دوره ای و جهت برگزاری کارگاههای آموزشی

.24 تعامل و هماهنگی با مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در خصوص مسائل مرتبط با خدمات غذایی و مشاوره تغذیه

.25 تعامل و هماهنگی با مشاورین تغذیه جهت بهبود ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

.26 همکاری نزدیک با کارشناس خدمات غذایی در امور نظارت و ساماندهی امور غذا به ویژه در بیمارستانهای دارای 211 تخت بستری و بالاتر

.27 گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با حیطه کاری بویژه موضوعات تغذیه بالینیدرمان و آموزش پزشکی/ دفتر مدیریت بیمارستاتغذیه

.28 انجام تحقیق و مطالعات و استفاده از شواهد و تجربیات موجود جهت ارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستان با همکاری سایر کارشناسان تغذیه

.29 نظارت و کنترل کلیه بروشورهای آموزشی تغذیه بیماران سرپایی و بستری بیمارستان

30. آگاهی، تسلط کامل و آموزش برنامه اعتبار بخشی، استانداردها و فرآیندهای خدمات غذایی و سایر دستورالعمل های ذیربط به کارکنان واحد

.31 برگزاری دوره های آموزشی تغذیه برای کارکنان خدمات غذایی با همکاری کارشناس تغذیه خدمات غذایی شرح وظایف کارشناس تغذیه در مدیریت خدمات غذایی بیمارستان

.1 همکاری با رئیس واحد در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه

.2 طراحی لیست غذایی و انتخاب محصولات غذایی بر اساس نیاز درمانی بیماران

.3 تنظیم فرم و اجرای رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات غذا و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات

.4 نیاز سنجی جهت تامین مواد اولیه غذایی برای حداقل یک هفته بیمارستان زیر نظر رئیس واحد

.5 همکاری با رئیس بخش تغذیه در اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان

.6 تهیه گزارش و ارائه عملکرد دوره ای و مقادیر شاخص ها به رئیس بخش تغذیه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود

.7 انجام سایر امور محوله مرتبط شغلی از طرف رئیس بخش تغذیه

.8 نظارت و کنترل ثبت و سازماندهی اولیه آمار روزانه غذا و ارائه به آشپزخانه با کمک نیروهای خدماتی یا سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

.9 نظارت بر استقرار مراحل مرتبط HACCP با تغذیه که توسط واحد بهداشت محیط در خدمات غذایی اجرا می شود در محدوده سنجه های اعتبار بخشی بخش تغذیه با استفاده از چک لیست

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی/ دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی/ گروه تغذیه بالینی

10.نظارت بر مراحل مختلف فرآیند خدمات غذایی از بعد تغذیه ای از قبیل مواد غذایی خریداری شده، انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری غذای آماده، توزیع غذا و میان وعده ها )جنبه های بهداشت محیط موارد فوق بر عهده واحد بهداشت محیط است( با استفاده از چک لیست

.11 نظارت بر سرو غذا در رستوران بیمارستان و پیگیری کمبود ها و مشکلات موجود با استفاده از چک لیست

.12 نظارت بر کار آبدارها در بخش ها و پیگیری کمبود ها و مشکلات موجود با استفاده از چک لیست

.13 نظارت بر مواد غذایی ارائه شده در بوفه بیمارستان از نظر ارائه غذا و تنقلات متناسب با اصول تغذیه صحیح و منطبق با ضوابط وزارت بهداشت و پیگیری مشکلات موجود با استفاده از چک لیست

.14 نظارت بر کار متصدی )ناظر( غذا

.15 کنترل و نظارت بر نحوه استفاده صحیح از وسایل و ابزار مستقر در آشپزخانه، رستوران و آبدارخانه بخش ها و پیگیری کمبود ها و مسایل موجود با استفاده از چک لیست

.16 نظارت بر نحوه تهیه محلول گاواژ دست ساز در اتاق گاواژ

.17 تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی زیر نظر رئیس بخش تغذیه

.18 تهیه و تنظیم برنامه غذایی کارکنان مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی

.19 قرار دادن لیست غذا و دستورات و راهنمایی های غذایی لازم در محل مشخص و در دسترس جانشین )نماینده پیمانکار یا سرآشپز( در زمان غیبت اضطراری

.21 شناسایی و رفع نواقص استخراج شده مرتبط در سنجه های اعتبار بخشی بخش تغذیه

.21 همکاری با رئیس بخش تغذیه در برگزاری جلسات منظم طرح و بررسی مشکلات موجود و افزایش هماهنگی و همکاری پرستاران، نماینده پیمانکار و پرسنل خدمات غذایی در ارائه خدمات غذایی و همکاری بیشتر با کارشناس تغذیه

.22 تعامل و همکاری با واحد بهداشت محیط در ارتقاء کیفیت خدمات غذایی

.23 تعامل با پرسنل خدمات غذایی به اشکال مختلف مانند بررسی مشکلات پرسنلی، تجهیزاتی، فضای کار و مکان استراحت و تلاش برای اصلاح موارد

.24 اطلاع از وضعیت تغذیه بیماران و تعامل کامل با مشاور تغذیه بیمارستان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی/ دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی/ گروه تغذیه بالینی

.25 گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با حیطه کاری

.26 هماهنگی و همکاری با رئیس بخش تغذیه در انجام تحقیقات کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات غذایی

.27 برنامه ریزی و آموزش ضوابط و فرایندهای خدمات غذایی به پرسنل شاغل در آشپزخانه با هماهنگی رئیس بخش تغذیه

.28 هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی و سنجش اثربخشی آنها در کارکنانشرح وظایف مشاور تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان

.1 همکاری با مدیر واحد در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه

.2 برآورد تجهیزات و تدارکات مورد نیاز واحد مشاوره تغذیه و انعکاس به رئیس بخش تغذیه

.3 تنظیم فرم و اجرای رضایت سنجی بیماران بستری از مشاوره تغذیه و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات

.4 فعال کردن کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی برای بیماران سرپایی و در صورت لزوم، ارجاع بیماران بستری پس از ترخیص برای پیگیری روند تغذیه به کلینیک

.5 تشکیل تیم هماهنگ حمایت تغذیه ای چند تخصصی )کارشناس تغذیه آموزش دیده، متخصص و پرستار بخش های مراقبتهای ویژه، سوختگی و ...( جهت حمایت و توسعه مراقبت های تغذیه ای با حمایت مدیریت بیمارستان

.6 همکاری با رئیس بخش تغذیه در اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان

.7 تهیه و ارائه گزارش عملکرد دوره ای و مقادیر شاخص ها به رئیس بخش تغذیه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود

.8 انجام سایر امور محوله مرتبط شغلی از طرف رئیس بخش تغذیه

.9 هماهنگی و پایش اجرای دستورالعمل ها برای ارزیابی تغذیه ای)اولیه و تخصصی(، اعتباربخشی بخش تغذیه

بیمارستان، ملاحظات غذایی و حمایتهای تغذیه ای زیر نظر رئیس بخش تغذیه

10. نظارت بر تکمیل فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران بستری توسط پرستاران

11.شرکت در کلاس های آموزشی واحد تغذیه

12. انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مقام مافوق

 

 

شرح وظایف سرآشپز

.1 تقسیم کار بین عوامل آشپزخانه با توجه به برنامه غذایی روزانه

.2 هدایت، کنترل و نظارت بر نحوه انجام وظایف کارکنان تحت سرپرستی در آشپزخانه و ارائه راهنمایی های تخصصی

.3 هماهنگی و اقدام برای تهیه و تدارک و تحویل گرفتن مواد غذایی مورد نیاز زیر نظر کارشناس خدمات غذایی

.4 درخواست مواد اولیه جهت پخت و تهیه غذا و خوراکی های متناسب با برنامه تنظیمی و اطمینان از کیفیت مواد غذایی اولیه

.5 مشارکت و نظارت مستقیم بر نحوه انجام مراحل مختلف آماده سازی و طبخ غذا بر اساس برنامه غذایی بیمارستان

.6 هماهنگی و نظارت بر تقسیم غذای روزانه بخش ها و تحویل آنها به مقسم جهت توزیع در بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان بر اساس برنامه غذایی بیمارستان

.7 هماهنگی و اقدام برای تهیه و تدارک غذای نوبت های بعد بر اساس برنامه غذایی بیمارستان

.8 تحویل گرفتن آمار غذا و ارائه آن به نماینده پیمانکاردرمان و آموزش پزشکی/ دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی/ گروه تغذی

.9 نظارت بر امور نظافت کلی محیط، وسایل آشپزخانه، سالن غذا خوری، سردخانه و غیره با همکاری کارکنان آشپزخانه

و نیز رعایت اصول بهداشت فردی و بهداشت محیط و حرفه ای بر اساس ضوابط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت

10. مراقبت، نگهداری و کنترل وسایل، ابزار و تجهیزات مورد استفاده زیر نظر کارشناس خدمات غذایی

.11 شرکت در کلاس های آموزشی واحد تغذیه

12 .انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مقام مافوق

 

شرح وظایف آشپز

.1 آماده سازی و طبخ مواد غذایی مطابق با دستورالعمل های مربوطه و ضوابط وزارت بهداشت

.2 طبخ انواع غذاهای رژیمی طبق برنامه غذایی تنظیم شده توسط کارشناس خدمات غذایی و تهیه انواع سالاد، دسر و سایر خوراکی ها مطابق با دستورالعمل های تدوین شده

.3 مهارت در طبخ انواع غذا و دورچین بر اساس منوی غذایی متنوع بیمارستان با تاکید بر غذاهای بومی سالم منطقه زیر نظر کارشناس تغذیه

.4 شرکت در کلاس های آموزشی واحد تغذیه

.5 تهیه گزارش منظم از چگونگی وضع آشپزخانه و نحوه انجام وظیفه و ارائه آن به مقام مافوق

.6 انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور مقام مافوق

شرح وظایف انباردار مواد غذایی

.1 هماهنگی با کارشناس خدمات غذایی در امور مربوطه

.2 مراقبت و نگهداری مواد غذایی موجود در انبار

.3 تهیه درخواست کسری مواد غذایی بیمارستان

.4 تحویل مواد غذایی به درخواست های اعلام شده ت بهداشت درمان و آموزش پزشکی/ دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی/لینی

.5 نوشتن حواله انبار و اخذ تائیدیه مسئول شرکت پیمانکاری

.6 ثبت و درج مواد غذایی و تحویل برابر حواله انبار صادره حسابداری بیمارستان

.7 صدور قبض انبار در مقابل دریافت اجناس

.8 خروج مواد اولیه از انبار با توجه به قاعده " اولین در ورود - اولین در خروج" یا first in first out

.9 هماهنگی جهت تحویل مواد اولیه غذایی به آشپزخانه

.10. آگاه نمودن کارشناس تغذیه در مورد کمبود جا و مکان نگهداری اجناس

.11 کشیک در موارد ضروری جهت تحویل اجناس

.12 ثبت روزانه )حداقل دو بار در روز( درجه حرارت یخچال و سردخانه موادغذایی مطابق ضوابط بخش تغذیه

.13 انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور مقام مافوق

شرح وظایف کارکنان خدماتی در خدمات غذایی

.1 تخلیه مواد اولیه غذایی وارد شده به انبار یا سردخانه و حمل و انتقال مواد درخواستی از انبار یا سردخانه به آشپزخانه

.2 پاک کردن، شستن و تمیز کردن موادغذایی اولیه

.3 انجام دستورات سرپایی آشپزها

.4 رعایت اصول بهداشتی اعم از بهداشت فردی و محیط کار

.5 توزیع غذا و آب جوش در بخش

.6 سرو سینی غذا برای بیماران در وعده های صبحانه، ناهار، شام و میان وعده ها و جمع آوری آن بعد از توزیع مطابق

دستورالعمل مربوطه

.7 آماده کردن خوراکی های داخل سینی همچون برنج، نان، خورشت، سالاد، سوپ، نوشیدنی، ماست و ...

.8 چیدن و تدارک ظروف غذا، دستمال، قاشق و چنگال و چاشنی ها یا مخلفات کنار غذا در سینی

.9 توجه به چیدمان و ظاهر مطلوب غذای بیماران در سینی مخصوص هر بیمار بر اساس رژیم و دستورات غذایی

.10 آماده کردن مواد غذایی که لازم است نرم و یا توسط دستگاه مخلوط شوندبهداشت درمان و آبیمارستانی

.11 جمع آوری ظروف برای بازگرداندن به آشپزخانه )با همکاری متصدیان توزیع غذای بخش(

.12 جمع آوری و قرار دادن پسماند ها در ظروف ویژه طبق ضوابط واحد بهداشت محیط

.13 شست و شو و ضدعفونی کردن ظروف و نظافت محیط آشپزخانه، میزها، کابینت ها، اجاق گاز، وسایل پخت و پز و سالن

غذاخوری و آماده نمودن آن برای وعده بعدی مطابق با دستورالعمل مربوطه

.14 توزیع و ارائه منوی غذای روزانه/ هفتگی به بیماران در بخش

.15 سرو و توزیع غذا برای کارکنان در رستوران بیمارستان

.16 آماده کردن آبدارخانه جهت تهیه آب جوش برای بخش طبق برنامه تنظیم شده

.17 اخذ لیست غذای روزانه از مسئول بخش به منظور آماده کردن و سرو غذا

.18 هماهنگی با مسئولین بخش ها به منظور کنترل لیست غذای بیماران قبل از توزیع غذا

.19 تهیه آمار غذای توزیع شده جهت ارائه به مسئول مربوطه

.20. شرکت در کلاس های آموزشی واحد تغذیه

.21 انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مقام مافوق__مقام مافوق__

 
امور بیمارستانها