معرفی

واحد رادیولوژی
 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

روژین زاهدی

کارشناس رادیولوژی

کارشناس مسئول رادیولوژی

 

تلفن : 33232555

داخلی: 512

 

 

 
امور بیمارستانها