آیین نامه ها و دستورالعملها

دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و فوق العاده کار با اشعه
قوانین سازمان انرژی اتمی
ضوابط تعیین مسوول فیزیک بهداشت کل
قواعد کار با پرتو
فرم مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای
INRA-RP-RG-100-00-12-0-Sha.1391
فرم مجوز کار با اشعه در مراکز پرتودرمانی
دستورالعمل احتساب مدت خدمت کار با پرتو
قواعد کار با پرتو درمراکر پرتودرمانی
دستورالعمل آزمایشات پزشکی پرتوکاران
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی
امور بیمارستانها