معرفی

همکاران شاغل در واحد آمار
 
 
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

مرتضی محمدی

کارشناس آمار

مسئول واحد آمار

 

تلفن : 33232555

داخلی: 536

 

 
امور بیمارستانها